Diagnoza

Diagnoza

"diagnoza psychologiczna gdansk"

Diagnoza – wykonywana na podstawie wystandaryzowanych i rzetelnych testów psychologicznych oraz szczegółowego wywiadu. Po przeprowadzeniu badań ( zwykle 2 – 3 spotkania ), na prośbę pacjenta, zostaje wydana pisemna opinia psychologiczna. Wyniki badań psychologicznych pomagają między innymi: określić iloraz inteligencji ( IQ), określić poziom inteligencji emocjonalnej i społecznej, określić mocne i słabe strony ( zasoby pacjenta ), zrozumieć mechanizmy zachowania i działania, określić istotę problemu z którym się zmagamy, określić kierunek dalszej psychoterapii, pomóc określić preferencje zawodowe, rejestrować zmiany w efekcie terapii.

Diagnoza psychologiczna obejmuje obszary takie jak:

  • diagnoza osobowości i temperamentu,
  • diagnoza intelektu,
  • diagnoza procesów poznawczych,
  • diagnoza kompetencji społecznych,
  • diagnoza funkcjonowania emocjonalnego,
  • diagnoza predyspozycji zawodowych,
  • diagnoza środowiska rodzinnego i wychowawczego,
  • diagnoza problemów szkolnych i rozwojowych,
  • diagnoza neuropsychologiczna
";